Algemene voorwaarden van EuroGrab BV gevestigd te Nederhorst den Berg.

Ingeschreven in het Handelsregister van de KvK te Almere - Gooi-, Eem- en Flevoland – onder nummer 32060374 (totaal 9 pagina’s).

Artikel 1 Toepasselijkheid

Tenzij anders uitdrukkelijk anders vermeld en/of overeengekomen zijn op alle aanbiedingen, adviezen, diensten (zaken) overeenkomsten en leveringen van EuroGrab BV (hierna te noemen: EuroGrab BV) met derden (hierna te noemen: de opdrachtgever c.q. de afnemer) deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders in de aanbieding is vermeld, vrijblijvend en kunnen door EuroGrab BV binnen twee werkdagen, nadat deze door de opdrachtgever c.q. de afnemer zijn aanvaard, worden herroepen.

De aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever c.q. de afnemer bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen etc.. Van de juistheid hiervan mag EuroGrab BV uitgaan.

Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden gedurende de voor EuroGrab BV normale werktijden.

De inhoud van folders, brochures, drukwerken, digitale bestanden, internetsite, etc. binden EuroGrab BV niet, tenzij in de overeenkomst hiernaar uitdrukkelijk wordt verwezen. EuroGrab BV heeft het recht om alle kosten die zij heeft moeten maken om de aanbieding te kunnen verstrekken, aan de opdrachtgever c.q. de afnemer in rekening te brengen.

Artikel 3 Gebondenheid

EuroGrab BV zal pas gebonden zijn aan eventuele aanvullingen op de overeenkomst, nadat deze uitdrukkelijk door haar schriftelijk zijn aanvaard.
Deze uitdrukkelijke aanvaarding dient te blijken uit een schriftelijke bevestiging van EuroGrab BV dan wel uit het begin van uitvoering van EuroGrab BV, binnen tien dagen nadat bedoelde aanvullende opdracht door haar is ontvangen.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden die geen procuratie hebben van EuroGrab BV zijn niet bindend voor zover ze niet schriftelijk zijn bevestigd door de directie of procuratiehouder. In dit verband zijn als ondergeschikten te beschouwen alle werknemers die geen procuratie hebben.

Artikel 4 Rechten van industriële en intellectuele eigendom

Tenzij anders overeengekomen, behoudt EuroGrab BV de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, digitale bestanden programmatuur en offertes/aanbiedingen. Deze stukken blijven haar eigendom en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of opdrachtgever daarvoor kosten in rekening heeft gebracht. De opdrachtgever c.q. de afnemer is gehouden deze zaken op het eerste verzoek van EuroGrab BV te retourneren op straffe van een boete van € 375,00 per dag.

Artikel 5 Emballage

Noodzakelijke emballage wordt tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van EuroGrab BV.

Artikel 6 Adviezen, ontwerpen en materialen

Door EuroGrab BV verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.

EuroGrab BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de opdrachtgever c.q. de afnemer uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp. Voor de functionele geschiktheid van de door de opdrachtgever c.q. de afnemer voorgeschreven materialen is afnemer zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van de opdrachtgever c.q. de afnemer is bestemd.

Voor de door EuroGrab BV zelf gemaakt ontwerpen neemt deze de verantwoordelijkheid op zich. Ten aanzien hiervan wordt verwezen naar de garantiebepalingen. In geval van opdracht neemt EuroGrab BV bij ontwerpen die niet door of namens haar zijn gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de vervaardiging overeenkomstig de opdracht en voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen voor zover deze materialen niet door de opdrachtgever c.q. de afnemer zijn voorgeschreven. De opdrachtgever c.q. de afnemer is bevoegd niet door hem voorgeschreven materialen voor verwerking door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening. Na verwerking van de materialen of onderdelen kan de opdrachtgever c.q. de afnemer zich er niet op beroepen dat het gebruikte materiaal functioneel niet geschikt is, noch op andere gebreken in het materiaal die hij redelijkerwijs bij onderzoek had kunnen ontdekken.

Wenst de opdrachtgever c.q. de afnemer bij de opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp aan EuroGrab BV over te dragen, dan behoeft deze de verantwoordelijkheid niet te aanvaarden. Aan EuroGrab BV dient voldoende tijd te worden gelaten om over deze overdracht een beslissing te nemen. EuroGrab BV dient daarbij de gelegenheid te hebben het gehele ontwerp te bestuderen en na te rekenen en daartoe dient de opdrachtgever c.q. de afnemer hem alle gegevens en bescheiden die daartoe noodzakelijk of dienstig zijn te vestrekken.
EuroGrab BV kan niet worden gevergd dat zij in het bovengenoemde onderzoek kosteloos verricht, tenzij reeds uit de offerteaanvraag is gebleken dat afnemer de verantwoordelijkheid op EuroGrab BV wil overdragen. EuroGrab BV aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen en/of materialen die door de opdrachtgever c.q. de afnemer zelf ter beschikking zijn gesteld of door deze zijn voorgeschreven.

Artikel 7 Prijzen

De door EuroGrab BV opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en exclusief de kosten, die ingevolge overeenkomst tussen partijen, ten laste van de opdrachtgever c.q. de afnemer komen.

Indien niet anders is overeengekomen geldt de prijs voor levering af fabriek. Voor bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden kan EuroGrab BV een extra, naar billijkheid vast te stellen, vergoeding in rekening brengen.

Indien voor EuroGrab BV stagnatie-uren ontstaan ten gevolge van door de opdrachtgever c.q. de afnemer c.q. derden te verrichten werkzaamheden, kan EuroGrab BV deze stagnatie- uren bij de opdrachtgever c.q. de afnemer in rekening brengen.
De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op het moment van opgave geldende materiaal- en grondstofprijzen, lonen, sociale lasten, brandstofprijzen etc.. Een verhoging van deze kostenfactoren drie maanden of later nadat de prijzen als voornoemd zijn opgegeven, kan EuroGrab BV aan de opdrachtgever c.q. afnemer worden doorberekend.

Artikel 8 Levering/Uitvoeringsduur

Levering geschiedt af fabriek of magazijn één en ander in overleg met de opdrachtgever c.q. afnemer.

Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in op het moment, dat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegeven in bezit zijn van EuroGrab BV.

De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat EuroGrab BV kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige zaken haar tijdig zullen worden aangeleverd. Overschrijding van termijnen kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien dit schriftelijk is overeengekomen met de directie.
EuroGrab BV is van alle overige gevallen slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet tijdige levering indien de opdrachtgever c.q. de afnemer haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de opdrachtgever c.q. de afnemer EuroGrab BV een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de overeengekomen levertijd om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 9 Levering en aanvaarding

Onverminderd het in artikel 11 bepaalde worden zaken geacht door EuroGrab BV te zijn geleverd en door de opdrachtgever c.q. de afnemer te zijn aanvaard:

  1. bij levering af fabriek: zodra de zaken in of op een vervoermiddel zijn geladen
  2. bij levering franco werk: zodra de zaken ter plaatse zijn aangevoerd of, indien zulks schriftelijk is overeengekomen, zijn gelost.

Voor elke vracht wordt één losuur toegestaan, onmiddellijk aansluitend op het tijdstip van aankomst, mits de aanvoer van zaken binnen de normale werktijd geschiedt. Indien meer losuren worden gemaakt, kunnen deze aan de opdrachtgever c.q. de afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

Zolang de opdrachtgever c.q. de afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens EuroGrab BV heeft voldaan, hieronder ook verschuldigd geworden rente en/of incassokosten, blijven de geleverde zaken, intellectuele zaken eigendom van EuroGrab BV en draagt de opdrachtgever c.q. afnemer vanaf het moment van levering het risico voor verlies of beschadiging van de geleverde zaken, door welk oorzaak dan ook ontstaan.
Indien de door EuroGrab BV geleverde zaken door de opdrachtgever c.q. de afnemer inmiddels zijn verwerkt, bewerkt, wordt de nieuw ontstane zaak geacht in opdracht van EuroGrab BV te zijn vervaardigd. Dit eveneens zolang de opdrachtgever c.q. de afnemer niet aan al zijn verlichtingen jegens EuroGrab BV heeft voldaan.
Zonder medeweten en schriftelijke goedkeuring van EuroGrab BV is de opdrachtgever c.q. de afnemer vóór de betaling niet bevoegd de geleverde zaken aan derden te verpanden, met hypotheek te bezwaren, of het eigendom over te dragen en blijft EuroGrab BV eigenaar hiervan tot de opdrachtgever c.q. de afnemer integraal aan zijn betalingsverplichtingen jegens EuroGrab BV heeft voldaan.

Ingeval de opdrachtgever c.q. de afnemer enige verplichting uit overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren welke jegens EuroGrab BV niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuwe gevormde zaken, terug te nemen. De opdrachtgever c.q. de afnemer machtigt EuroGrab BV de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
EuroGrab BV verschaft aan de opdrachtgever c.q. de afnemer op het moment dat de opdrachtgever c.q. de afnemer al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van panrecht van EuroGrab BV, ten behoeve van andere aanspraken die EuroGrab BV op de opdrachtgever c.q. de afnemer heeft. De opdrachtgever c.q. de afnemer zal op eerste verzoek van EuroGrab BV zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Artikel 11 Risico

Bij levering af fabriek reizen de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever c.q. de afnemer. Ook indien EuroGrab BV voor het transport zorg draagt, is de opdrachtgever c.q. de afnemer aansprakelijk voor alle schade die verband houdt met het vervoer. De opdrachtgever c.q. de afnemer dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.
Mocht een beroep op het gestelde in bovengenoemd artikel niet opgaan, dan is EuroGrab BV nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat EuroGrab BV in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of zijn verzekeraar kan verkrijgen en zal op verzoek van de opdrachtgever c.q. de afnemer zijn vordering op vervoerder dan wel verzekeringsmaatschappij aan de opdrachtgever c.q. de afnemer cederen.

Ingeval van vervoer van zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever c.q. de afnemer is EuroGrab BV niet aansprakelijk voor beschadigingen en/of gebreken die bij aankomst der goederen kunnen worden geconstateerd en niet direct op de retour te zenden vrachtbrief en of pakbon worden aangetekend.
Na levering en aanvaarding van zaken gaat het risico ten aanzien van beschadiging en het verloren gaan ervan, alsmede van eventuele daarmee gepaard gaande gevolgschade, over op de opdrachtgever c.q. de afnemer.

Artikel 12 Overmacht

Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd is de opdrachtgever c.q. de afnemer verplicht EuroGrab BV een redelijke termijn te gunnen, waar binnen EuroGrab BV in overleg met de opdrachtgever c.q. de afnemer de overeenkomst zodanig aan de gewijzigde omstandigheden zal trachten aan te passen dat de uitvoering van de overeenkomst weer mogelijk wordt.

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van EuroGrab BV onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomstblijvend of tijdelijk verhinderd, alsmede oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer en werkstakingen alsmede de situatie dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden geleverd of uitgevoerd teniet gaan of verloren raken zonder dat dit EuroGrab BV kan worden toegerekend.

Indien EuroGrab BV en de opdrachtgever c.q. de afnemer hieromtrent niet tot overeenstemming kunnen komen en de uitvoering daardoor blijvend onmogelijk is, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. In dat geval is EuroGrab BV gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichtte arbeid van gemaakte kosten.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

EuroGrab BV is slechts aansprakelijk voor de schade aan zaken van de opdrachtgever c.q. de afnemer die haar in het kader van de overeenkomst ter beschikking zijn gesteld. EuroGrab BV is voor deze schade niet aansprakelijk wanneer deze het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan EuroGrab BV in verband met de aard van de werkzaamheden en de in de branche geldende gebruiken, geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.

EuroGrab BV is niet aansprakelijk voor schade aan andere zaken en eigendommen van de opdrachtgever c.q. de afnemer, voor zover deze niet te wijten is aan grove nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van EuroGrab BV, haar personeel, haar ondernemers of haar leveranciers, bij het uitvoeren van de opdracht.
De aansprakelijkheid wegens grove nalatigheid wordt echter beperkt tot die schade waartegen EuroGrab BV verzekerd is, dan wel redelijkerwijze gezien de in de branche geldende gebruiken verzekerd had behoren te zijn. Het vorenstaande betekent onder meer dat niet voor vergoeding in aanmerking komt de eventuele gevolg- of bedrijfsschade, inkomensschade van de opdrachtgever c.q. de afnemer hiermede begrepen, tegen welke risico’s de opdrachtgever c.q. de afnemer zich, zo nodig, zelf zou dienen te verzekeren, terwijl voorts de door EuroGrab BV te vergoeden schade gematigd zal dienen te worden, indien de schade in geen verhouding staat tot de door de opdrachtgever c.q. de afnemer te betalen prijs.

EuroGrab BV is slechts aansprakelijk voor de schade aan de te leveren zaken, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan EuroGrab BV in verband met de in de branche geldende gebruiken, geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.

Het vorenstaande betekent ondermeer dat niet voor vergoeding in aanmerking komt de eventuele gevolg- of bedrijfsschade, inkomensschade van de opdrachtgever c.q. de afnemer hiermede begrepen, tegen welk risico’s de opdrachtgever c.q. de afnemer zich zo nodig zelf zal dienen te verzekeren, terwijl voorts EuroGrab BV te vergoeden schade gematigd zal dienen te worden, indien de schade in geen verhouding staat tot de door de opdrachtgever c.q. de afnemer te betalen prijs.

Artikel 14 Niet afgehaalde/afgenomen zaken

Indien de opdrachtgever c.q. de afnemer zaken die EuroGrab BV van de opdrachtgever c.q. de afnemer onder zich heeft, ondanks het feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, niet afhaalt, ongeacht of betaling van het verschuldigde reeds heeft plaatsgevonden of nog voor of bij de aflevering dient te geschieden, heeft EuroGrab BV het recht om één maand na de terbeschikkingstelling van de zaken deze na schriftelijk ingebrekestelling voor en namens de opdrachtgever c.q. de afnemer te (doen) verkopen onder de verplichting de opbrengst aan de opdrachtgever c.q. de afnemer uit te keren, onder aftrek van de aan EuroGrab BV toekomende vorderingen, opslagkosten en overige aanverwante daaronder begrepen.
Het risico voor het geheel of gedeeltelijk teniet gaan van de zaken komt, vanaf het moment waarop de zaken aan de opdrachtgever c.q. de afnemer ter beschikking zijn gesteld, volledig voor rekening van de opdrachtgever c.q. de afnemer.

Artikel 5 Betalingswijze

Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Ofwel à contant ten kantore van EuroGrab BV ofwel op een door EuroGrab BV aan te wijzen bank- of girorekening.

Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever c.q. de afnemer van rechtswege in verzuim en vervallen de eventuele voor hem geldende betalingskortingen.

Artikel 16 In gebreke blijven van de opdrachtgever c.q. de afnemer

Indien de opdrachtgever c.q. de afnemer met de betaling binnen veertien dagen van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan EuroGrab BV is verschuldigd, in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke rente vermeerderd met 2% verschuldigd. EuroGrab BV kan in elk geval aanspraak maken op een minimum van 8%. Bij niet tijdige betaling van een termijn factuur is EuroGrab BV gerechtigd om de totale opdrachtsom ineens opeisbaar te stellen. Hetgeen hierover en hierna in dit artikel is gesteld is dan op het totaalbedrag van toepassing.

Indien de opdrachtgever c.q. de afnemer niet tijdig betaald, dat wil zeggen niet binnen veertien dagen, is EuroGrab BV gerechtigd onverwijld tot invordering van het verschuldigde over te gaan. Indien EuroGrab BV tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever c.q. afnemer. EuroGrab BV is gerechtigd deze kosten te fixeren op 15% van de verschuldigde hoofdsom. Hierbij geldt een minimaal bedrag van € 175,00.

Artikel 17 Zekerheid

Indien de opdrachtgever c.q. de afnemer niet, niet behoorlijk, of niet tijdig aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de onderhavige overeenkomst voldoet, of EuroGrab BV gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever c.q. de afnemer het aan EuroGrab BV toekomende niet, of niet tijdig, zal betalen, is EuroGrab BV gerechtigd om van de opdrachtgever c.q. de afnemer genoegzame zekerheid, middels het stellen van een bankgarantie, te verlangen. Indien de opdrachtgever c.q. de afnemer in gebreke blijft met het stellen van de door EuroGrab BV verlangde genoegzame zekerheid, is EuroGrab BV bevoegd, hetzij de levering/uitvoering van het werk op te schorten, hetzij de levering/werk in onvoltooide staat te beëindigen.

Indien de opdrachtgever c.q. de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, is EuroGrab BV zonder enige nadere ingebrekestelling gerechtigd de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat EuroGrab BV tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd haar recht om van de opdrachtgever c.q. de afnemer betaling te vorderen van de koopsom, vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door haar door de beëindiging bespaarde kosten.

Artikel 18 Reclamaties of klachten

De opdrachtgever c.q. de afnemer kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen acht dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij EuroGrab BV ter zake schriftelijk heeft geprotesteerd.
Klachten over facturen dienen eveneens binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.

De opdrachtgever c.q. de afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en of EuroGrab BV niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Garantie wordt alleen verstrekt op zaken waarvoor een fabrieksgarantie geldt en deze zijn nooit verdergaand dan de door de desbetreffende fabrikant of leverancier geformuleerde garantiebepalingen.

Artikel 19 Ontbinding

Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de opdrachtgever c.q. de afnemer een schriftelijke ontbindingsverklaring tot EuroGrab BV richt, zal hij te allen tijde eerst EuroGrab BV schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de opdrachtgever c.q. de afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
De opdrachtgever c.q. de afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

Indien EuroGrab BV instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft zij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de opdrachtgever c.q. de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door EuroGrab BV verrichte prestaties en heeft EuroGrab BV onverkort recht op betaling van reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is in beginsel Nederlands Recht van toepassing. Geschillen die tussen EuroGrab BV en opdrachtgever c.q. de afnemer over of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst mochten ontstaan zullen in beginsel worden berecht door de bevoegde rechter in her Arrondissement te Amsterdam.

Bestellijst

Uw winkelwagen is leeg.